Prašymų nagrinėjimo tvarka

Išrašas iš Mokytojų tarybos posėdžio 2008-08-29 d. protokolo Nr S-14

Nutarta:

  1. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo pateikia raštu mokyklos direktoriui per tris darbo dienas nuo vertinimo pateikimo;
  2. Gavęs prašymą direktorius sudaro 3 asmenų komisiją iš pavaduotojo, socialinio pedagogo ir vertinto dalyko mokytojo (esant galimybei nedėstančio prašymą pateikusiam mokiniui);
  3. Komisija per 5 darbo dienas nustato vertinimo ojektyvumą ir pateikia raštišką atsakymą mokiniui ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams).