Logopedas

Logopedė  RASA KARTANIENĖ 
El. paštas: 

Darbo tikslas - šalinti ir koreguoti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoti mokytojus, tėvus sudarant ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams.

Pagrindinis tikslas ugdant specialiųjų poreikių mokinius- padėti suvokti dorines, socialines, vertybes, parengti gyvenimui, bendruomenėje, padėti išmokti elgesio normų, kurios leistų savarankiškai ir, kiek įmanoma, pilnavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą.

Svarbu: mokyti mokymosi strategijų, savęs valdymo būdų, bendraamžių pagalba, kompiuterio naudojimas, praktiškas žinių pritaikymas. Šios pateiktys primins mokytojui, kokie metodai yra EFEKTYVŪS.
 

Logopedo pareigos

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedinę pagalbą, suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui.
 3. Bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 10. Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Komunikacijos kompetencijos ugdymas kartu su tėvais

 1. Būsimiems ir esamiems pirmokams.

 Jūs esate tėvai ir geriausiai pažįstate savo vaiką. Žinoma, norite, kad jam viskas sektųsi. Tai labai natūralus noras. Ką  Jūs galite?

 Teisingas žodžių tarimas: patys paprašykite, kad ištartų, kaip Jūs tariate. Jokiu būdu ,,nešvepluokite“ ir nemėgdžiokite jo kalbos.

Gal  sunku atskirti tokius garsus, kaip b-p, k-g, t-d, f-v ir pan.? Pažaiskite ir paklausykite vaiko tarties. Kreipkitės pagalbos, jei reikia.

Jei sunkiai mokosi eilėraščių, sunku susikaupti, neduokite labai daug skirtingų veiklų. Paisykite dienos režimo(, kai neina į darželį).

Bandykite paeiliui prisiminti savaitės dienas. Pradėkite nuo paprasto ,bet reikalingo dalyko: pasakyti

gimimo datą, adresą, telefono numerį, vardą, pavardę.

Po darbo dienos pakalbėkite prisiminkite dienos įvykius atitinkama tvarka.

 Grįžusį iš mokyklos, paklauskite : „Ko išmokai?“. Klausimas „Kaip sekės?“ būna  neinformatyvus (atsakymas – „gerai“?).

Stebėkite, kaip mokosi teisingai apsirengti, užsisagstyti sagas ir pan. Mokykitės skirti kairę pusę nuo dešinės.

   Jei sunku laikyti ar valdyti pieštuką, žirkles, spalvindamas jis visą laiką peržengia nubrėžtas linijas – skirkite tam daugiau dėmesio. Tai lavina smulkiąją motoriką. Motorikos centrai tiesiogiai susiję su kalbos centrais.

    Vyresniame amžiuje skaitant sunku pereiti nuo vienos eilutės pabaigos į kitos eilutės pradžią. Sunku išlaikyti dėmesį reikiamoje eilutės vietoje. Skaitant sakinį parenkama neteisinga intonacija ir t.t. Atsiranda sunkumų pradėjus rašyti ...

     Žaiskite kartu – būna sunku sugauti ir mesti kamuolį, vaikas sutrinka galvodamas, kokią ranką panaudoti, nemoka sinchronizuoti kūno judesių.

Visa tai labai padeda, kad vaikas  labiau savimi pasitikėtų ir patirtų mažiau mokymosi sunkumų.

Rasa Kartanienė   logopedė-metodininkė    

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis