Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Gimnazijos taryba

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 M. M.

Tikslas:

Gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių gimnazijos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 • Teikti pasiūlymus gimnazijos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo.
 • Skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 • Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
 • Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą.
 • Teikti  siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 • Talkinti formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Veiklos organizavimas:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingi

Laukiami rezultatai

1.

2018-2019 m. m. gimnazijos tarybos plano svarstymas, 2018-2019 m. m. gimnazijos veiklos programos aprobavimas.

Gimnazijos nuostatų svarstymas ir aprobavimas.

2018-09

GT nariai

Tarybos nariai susipažins su nauja veiklos programa. Pateiks savo nuomonę ir pasiūlymus.

2.

Tėvų dienų gimnazijoje organizavimas.

2018-12

2019-03

GT nariai

Pagerins tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimą.

3.

Pedagogų atestacijos programos aprobavimas.

2019-01

GT nariai

GT nariai susipažins su pedagogų atestacijos programa ir teiks pasiūlymus.

4.

Gimnazijos ir visuomenės bendradarbiavimo inicijavimas: su tėvais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais. Kviesti tėvus į gimnazijoje organizuojamas šventes, pilietines akcijas, renginius.

Per metus

GT nariai, gimnazijos administracija

Skatins tėvus domėtis gimnazijos reikalais, teikti pasiūlymus gimnazijos veiklos gerinimui.

5.

Teikti siūlymus gimnazijos administracijai dėl aktyviausiai veikiančių tėvų apdovanojimo.

2019-05

GT nariai, mokinių savivalda

Skatins tėvus domėtis gimnazijos reikalais, dažniau apsilankyti gimnazijoje. Aktyviausi tėvai bus apdovanoti.

6.

Kvalifikacijos tobulinimo, pažintinei veiklai skirtų, IT lėšų panaudojimo aptarimas.

Gimnazijos ūkinės-finansinės veiklos aptarimas.

Per metus

GT nariai

Lėšos bus panaudotos tikslingai. Pateiks pasiūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo.

7.

Inicijuoti bei organizuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą. Teikti pasiūlymus surinktų lėšų panaudojimui.

2019-01

GT nariai, administracija

Bus tikslingai paskirstytos gautos lėšos.

8.

Svarstyti bei organizuoti mokinių, mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių skatinimo ir apdovanojimo būdus už įvairius pasiekimus.

Per metus

GT nariai

Bus apdovanoti nusipelnę gimnazijos bendruomenės nariai. Tai skatins veikti dar aktyviau.

9.

Rūpintis mokinių maitinimu gimnazijos valgykloje, tirti bei skatinti maitinimo tvarką ir kokybę. Kartą per mokslo metus pravesti mokinių apklausą dėl maitinimo kokybės.

Per metus

Gimnazijos direktorius, GT nariai

Bus teikiami pasiūlymai dėl mokinių maitinimo kokybės.

10.

Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas, strateginio plano vykdymas.

2019-01

Gimnazijos administracija

Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta su direktoriaus veikla ir strateginio plano vykdymu.

11.

Gimnazijos tarybos veiklos ataskaitos pristatymas.

2019-06

GT pirmininkė

Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta su gimnazijos tarybos nuveiktais darbais.

Gimnazijos tarybos nariai

Pirmininkė:

Raimonda Šilalienė

Mokytojai:

 • Dana Zarauskienė
 •  Rasa Kartanienė
 •  Virginija Svinkūnienė
 •  Rūta Juonienė
 • Gita Sakalauskienė
 • Jūratė Petkevičienė

Tėvai: 

 • Rita Sabaitė
 • Živilė Seiliuvienė
 • Diana Šilanskienė
 • Dovilė Kurkutienė
 • Dalia Cickevičienė

Mokiniai:

 • Gabija Gudaitytė
 • Austėja Ivanauskaitė
 • Miglė Venckutė
 • Meida Muzikevičiūtė
 • Lukas Gabrys
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Atostogos už
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis