Tėvų forumas

 

ALYTAUS RAJONO DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS
TĖVŲ FORUMO NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Daugų Vlado Mirono gimnazijos Tėvų forumo sudėtis, rinkimų tvarka, komiteto narių funkcijos, teisės ir pareigos, veiklos organizavimas bei valdymas.

1.2. Gimnazijos tėvų forumas (toliau - Tėvų forumas) - aukščiausia, nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, dalyvaujanti mokyklos veiklos planavime, stiprinanti ryšius su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

1.3. Tėvų forumas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Daugų Vlado Mirono gimnazijos bei Tėvų forumo nuostatais.

1.4. Tėvų forumo nuostatai aprobuojami Tėvų forumo posėdyje ir teikiami tvirtinti mokyklos direktoriui.

2. Pagrindinė veikla ir funkcijos

2.1. Tėvų forumas ir jo nariai atlieka šias funkcijas:

2.1.1. svarsto Tėvų forumo nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo;

2.1.2. telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais;

2.1.3. palaiko mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ryšius, domisi mokinių ugdymu (-si);

2.1.4. dalyvauja įgyvendinant gimnazijos tikslus bei uždavinius, gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias problemas;

2.1.5. teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo;

2.1.6. talkina organizuojant ir įgyvendinant sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę veiklą;

2.1.7. padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, darbo saugos ir higienos bei drausmės pažeidimo problemas;

2.1.8. bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius ir finansinius klausimus;

2.1.9. svarsto gimnazijos administracijos ir gimnazijos savivaldos institucijų deleguotus klausimus;

2.1.10. koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar gimnazijos administracijai;

2.1.11. teikia pasiūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką;

2.1.12. talkina Gimnazijos administracijai ieškant mokyklos rėmėjų.

 

3. Gimnazijos tėvų forumo sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas

3.1. Pirmajam Gimnazijos tėvų forumo posėdžiui (iki Tėvų forumo pirmininko išrinkimo) pirmininkauja gimnazijos direktorius.

3.2. Tėvų forumą sudaro klasės tėvų komitetų pirmininkai ir kiti aktyvūs tėvai.

3.3. Klasės tėvų komitetų pirmininkai renkami klasės tėvų susirinkimuose kiekvienų metų rugsėjo - spalio mėn.

3.4. Tėvų forumo pirmininkas renkamas trijų metų kadencijai atviru balsavimu, išrenkamas balsų dauguma.

3.5. Tėvų forumo pirmininko siūlymu išrenkamas pirmininko pavaduotojas ir penki tėvų forumo valdybos nariai. Tėvų forumo pirmininkas, jo pavaduotojas ir išrinkti nariai sudaro Gimnazijos tėvų forumo valdybą (toliau - valdyba). Tėvų forumo valdyba sudaro Tėvų forumo veiklos planą ir jį pateikia svarstyti, pildyti, tvirtinti Tėvų forumui.

3.6. Tėvų forumo pirmininkas organizuoja forumo veiklą, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jam nedalyvaujant jo funkcijas vykdo  jo pavaduotojas arba vienas iš valdybos narių.

3.7. Tėvų forumo sekretoriaus funkcijas (išsiunčia pranešimus, rašo Tėvų forumo posėdžių protokolus, nutarimus) vykdo vienas iš Tėvų forumo narių.

3.8. Tėvų forumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus, o, reikalui esant, šaukiami neeiliniai susirinkimai.

3.9. Tėvų forumo posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 50 proc. valdybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Tėvų forumo priimtus sprendimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

3.10. Gimnazijos Tėvų forumas yra savivaldos institucija.

3.11. Gimnazijos Tėvų forumas renkamas vieneriems mokslo metams, už savo veiklą atsiskaito mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) bendrame tėvų susirinkime.

 

4. Pagrindinės teisės ir pareigos

4.1. Tėvų forumo nariai turi šias teises:

4.1.1. dalyvauti rengiant pagrindinius gimnazijos dokumentus: gimnazijos nuostatus, metinius veiklos planus, strateginį veiklos planą, ugdymo planus;

4.1.2. gauti reikalingą informaciją iš gimnazijos savivaldos institucijų ir/ar administracijos;

4.1.3. teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar administracijai;

4.1.4. bendradarbiauti su kitų mokyklų Tėvų komitetais;

4.1.5. į posėdžius kviesti mokytojus, klasių vadovus, mokinių savivaldos institucijų vadovus, administracijos atstovus ir kitus asmenis aktualiems klausimams spręsti.

4.1.6. tėvų forumo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo gali atstovauti gimnazijos mokinių tėvus.

4.2. Tėvų forumo narių pareigos:

4.2.1. laikytis šių nuostatų;

4.2.2. dalyvauti Tėvų forumo posėdžiuose;

4.2.3. vykdyti Tėvų forumo nutarimus;

4.2.4. telkti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus bendradarbiavimui;

4.2.5. kartu su mokytojais bei mokiniais spręsti iškilusias problemas;

4.2.6. įgyvendinti Tėvų forumo veiklos planus, padėti įgyvendinti gimnazijos veiklos planus.

5. Atsakomybė

5.1. Už gerą pareigų vykdymą Tėvų forumo nariai yra skatinami gimnazijos direktoriaus  padėkos raštais ir/ar apdovanojimais.

5.2. Tėvų forumo atsistatydinimo atveju, renkamas naujas Gimnazijos tėvų forumas vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka.

____________________________

Tėvų forumo pirmininkė                               Rita Sabaitė