Istorija

Mokyklos istorija

Kada Dauguose įkurta pirmoji mokykla, sunku nustatyti, nes tikslių šaltinių nėra. Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Algimantas Miškinis, remdamasis išlikusiais dokumentais, pateikė tokius duomenis: „1777 metais pirmą kartą paminėta Daugų parapinė mokykla, kurią tais metais lankė 12 vaikų“. Kiekvienais metais mokinių skaičius augo ir 20 amžiaus pradžioje jų skaičius siekė iki 30. Mokykloje buvo 3 skyriai. Kadangi tuo laikotarpiu visoje Lietuvoje carinės Rusijos valdžia vykdė rusinimo politiką, todėl mokomieji dalykai (aritmetika, dailyraštis ir tikyba) buvo dėstomi rusų kalba. Be šių dalykų mokiniai privalėjo mokytis rusų kalbos.

Nuo 1918 metų, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybe, susirūpinta švietimo reikalais. Nuo 1923 iki 1944 metų Dauguose buvo tik pradinė mokykla, kurioje 1940 metais jau veikė 6 skyriai. 1944 metais pradinė mokykla perorganizuota į progimnaziją, o 1947 metais – į gimnaziją. Nuo 1949 m. Daugų miestelyje veikė vidurinė mokykla.

2007 m. kovo 29 d. Alytaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą mokyklą pavadinti 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Vlado Mirono vardu, 2011-02-10 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Mokyklą garsino ir tebegarsina visoje Lietuvoje žinomi žmonės: poetai a.a. Onė Baliukonytė, Dainius Gintalas, biologijos mokslų daktaras Juozas Vasiliauskas, parašęs knygas apie vaistingųjų augalų panaudojimą. Visame pasaulyje birbynę išgarsino Muzikos akademijos profesorius a.a. Antanas Smolskus. Čia mokėsi socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras buvęs Seimo narys Juozas Listavičius, kancleris kunigas Rokas Puzonas, aktorius ir režisierius Valdas Babaliauskas.

 

Mokyklos direktoriai:

Larisa KUNČINIENĖ (1944-1945),

Marijonas BABILIUS (1945-1950),

Visvaldas MIKLAŠEVIČIUS (1950-1953),

Alfonsas KARDELIS (1953-1990),

Alytė BALIUKONIENĖ (1990-1998),

Almantas JAKIMAVIČIUS (1998- 2023),

Jurgita KAMANDULIENĖ (2023-)

 

Per ilgą mokyklos gyvavimo laikotarpį joje dirbo daug mokytojų. Tai ilgametis jos direktorius, fizikos mokytojas Alfonsas Kardelis, ilgametė mokyklos direktorė, rusų kalbos mokytoja Alytė Baliukonienė, pradinių klasių mokytojos Genovaitė Aleknavičienė, Genovaitė Božičkienė, Lionė Baranauskienė, Marijona Barauskienė, Aldona Diksienė, Adelė Bielevičienė, Aldona Krasnauskienė, Ona Murauskienė, Kazys Murauskas, Stasė Nemeikienė, Birutė Ramanauskienė, Janina Verenienė, Vladas Verenius, Janina Zotinienė, Jatkauskienė. Gimtosios kalbos mokė Kazimieras Žukauskas, Ona Paulėkaitė, Aldona Kaulinienė, Monika Gricevičienė, Ona Sinkevičiūtė, Gražina Meilutytė, a.a. Algis Kalėda, Irena Ivanauskienė, Irena Seliukienė, Danguolė Ovčinikovienė, matematikos - Marija Aleksandravičienė, Aldona Baublytė, Jurgita Kašėtienė, Janina Sadauskienė, Angelė Bieliauskaitė, užsienio kalbų - Ona Sakalauskienė, Aldona Vanagienė, Ona Surgautienė, Liudmila Ustinova, Zigmas Leikaitis, Ana Kavaliauskienė, Vida Minsevičienė, Marytė Ivanauskienė, Albina Grambienė, istorijos - Angelė Žūkaitė, Rima Baliukonienė, chemijos - Albina Kardelienė, biologijos - Jonas Juonys, kūno kultūros -Evaldas Vanagas, Romas Barauskas, Juozas Šalčiūnas, darbų - Kazys Murauskas, Natalija Žukauskienė, Alė Jasiulionienė, Juozas Kašėta, muzikos - Stasė Maževičienė, bibliotekininkė - Genė Leikaitienė.

Įdomi mokykloje buvo ir popamokinė veikla: veikė laivų modeliuotojų, medžio darbų, turizmo, darbščiųjų rankų, kraštotyros, jaunųjų miško bičiulių, jaunųjų korespondentų būreliai.

Mokykla šiandien

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011-02-10 sprendimu Nr.-19 „Dėl Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Mokykloje 2017-2018 m.m. mokosi 269 mokiniai. Dirba 34 mokytojai.  Nuo 2010-09-01 mokykloje dirba psichologas. Kasmet apie 60% mokinių įstoja ir sėkmingai tęsia studijas aukštosiose mokyklose.

Rezultatyvūs mokinių pasiekimai rajoninėse dalykinės olimpiadose, konkursuose. Džiugina mokyklos sportininkų laimėjimai. Daug metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse tarp kaimo tipo mokyklų laimėtos prizinės vietos. Įdomią, prasmingą veiklą mokiniai atranda pynimo iš vytelių, tautodailės, medžio drožybos užsiėmimuose. Didelio susidomėjimo sulaukia mokinių kūrybinių darbų parodos, Kaziuko mugės. Džiugių akimirkų žiūrovams suteikia dramos, šokėjų, vaikų ir jaunių chorų pasirodymai. Foto-video būrelio nariai įamžina gražiausias mokyklos veiklos akimirkas. Daug dėmesio skiriama pilietiškumo ir etninės kultūros puoselėjimui, sveikai gyvensenai, žinių akiračio plėtimui, meniniam ugdymui. Tam pasitarnauja pradinių klasių papildomo ugdymo užsiėmimai. Mokykloje yra dvi kompiuterių klasės ir kompiuterizuota bibliotekos skaitykla.

Mokykloje kasmet organizuojami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Lietuvos kariuomenės, Sausio 13-sios – Laisvės gynėjų dienos minėjimai, Užgavėnių šventė. Tradiciniai renginiai: Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių šventė, Europos kalbų diena, mokinių savivaldos diena, skirta mokytojų profesinei šventei, penktokų ir naujų mokyklos darbuotojų „krikštynos“, abiturientų šimtadienis, paskutinio skambučio, abiturientų išleistuvių šventės ir kt.

Mokykloje veikiančiame istorijos muziejuje eksponuojama medžiaga apie Dzūkijos kraštą, Daugų miestelio ir mokyklos istoriją, nepriklausomybės akto signatarą Vladą Mironą.

2002 m. lankytojams duris atvėrė Dzūkiška pirkia, kurioje supažindinama ir mokoma audimo, kalvystės, bitininkystės, pynimo amatų. Muziejuje vedamos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, dailės ir buities darbų pamokos.

2016 m. mokykla įsteigė Tolerancijos ugdymo centrą. Centro tikslai: ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą, mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą.

2017 m. įsitraukėme į Mokyklų Europos parlamento ambasadorių tinklą, kurių tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.