Mokinių teisės ir pareigos

2015-02-24 d. įsakymu Nr. V-35

ALYTAUS RAJONO DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA

MOKINIŲ TEISIŲ, PAREIGŲ, DRAUSMĖS IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO BEI MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONIŲ

INSTRUKCIJA NR. 39

 

BENDROJI DALIS

1.      Šia instrukcija yra nustatomos mokinių, besimokančių Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (toliau gimnazija), teisės, pareigos, atsakomybė ir skatinimo priemonės.

2.      Instrukcija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Valstybės žinios 1996-04-12 Nr. 33-807), Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Valstybės žinios 2003-06-28 Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Valstybės žinios 2010-12-31 Nr. 157-7969), rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268, kitais teisės aktais, bei gimnazijos darbą ir vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

 

MOKINIŲ TEISĖS

3.   Nemokamai mokytis gimnazijoje, naudotis biblioteka, sporto sale, internetu.

4.   Turi teisę į minties ir žodžio laisvę, nuo 14 metų laisvai apsispręsti dėl dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) mokymosi, sudaryti su gimnazija sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui.

5.   Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą lavintis saviugdos ir saviveiklos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

6.   Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka.

7.   Savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti egzaminus.

8.   Turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą, mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje

9.   Gauti socialinę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. Vaikas dėl ligos ar patologinės būklės negalintis mokytis gimnazijoje, turi teisę mokytis gydymo įstaigoje, namuose pagal sveikatos apsaugos bei švietimo ir mokslo ministrų nustatytą tvarką.

10.  Gauti socialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka, nemokamai atvykti į gimnaziją ir grįžti į namus.

11.  Turi teisę į poilsį ir laisvalaikį.

12.  Turi teisę į asmeninį gyvenimą, bendravimą, susirašinėjimo slaptumą.

13.  Turi teisę į asmens laisvę ir neliečiamybę, puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

14.  Turi teisę į autoriaus teises į savo kūrinį, išradimą ar atradimą.

15.  Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

16.  Suderinus su tėvais, laisvai rinktis mokymo įstaigą.

17.  Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.

18.  Turi teisę į nemokamą medicininę priežiūrą ir pagalbą, įvykus nelaimingiems atsitikimams gimnazijoje.

19.  Gauti visą gimnazijoje sukauptą informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

20.  Turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius ir laisvai pasirinkti popamokinės veiklos užsiėmimus.

21.  Organizuoti užklasinius renginius.

22.  Dalyvauti priimant sprendimus gimnazijos gyvenimą reglamentuojančiuose dokumentuose.

23.  Turi teisę į informaciją apie gimnazijos gyvenimą, jį reglamentuojančių dokumentų turinį ir pasikeitimus.

24.  Turi teisę į objektyvų savo darbo įvertinimą. Vertinimas negali būti grindžiamas asmeninių mokytojo simpatijų ar antipatijų principu. Pusmečio pažymiai turi būti vedami pagal matematinį vidurkį.

25.  Sužinoti savo darbo įvertinimą pamokos metu (jeigu yra vertinamas), kontrolinio darbo įvertinimą per vieną kalendorinę savaitę, jeigu su mokytoju nesutarta kitaip.

26.  Nerašyti 2-jų kontrolinių darbų per dieną. Apie kontrolinį darbą mokinys turi būti informuotas prieš 3 dienas.

27.  Vaikas, turėdamas 16 metų, nenorintis ar nesugebantis tęsti mokslo, gali dirbti.

 

MOKINIŲ PAREIGOS

28.  Lankyti gimnaziją ir mokytis iki 16 metų.

29.  Gimnazijoje laikytis nurodyto pamokų tvarkaraščio, nepraleidinėti ir nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties, dalyvauti gimnazijoje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, kontrolinių darbų rašymuose, bei laikytis mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir praleistų pamokų pateisinimo tvarkos.

30.  Reguliariai jungtis prie elektroninio dienyno, susipažinti su ten pateikiama informacija.

31.  Gerbti tausoti gimtąją ir kitų tautų kalbą, kultūros ir istorijos vertybes.

32.  Mokiniai privalo turėti visas darbui pamokose reikalingas priemones. Mokinio sąsiuviniai privalo būti tvarkingi, viršeliai užrašyti laikantis vienodų reikalavimų, o sąsiuvinio turinys turi atitikti nurodytą antraštėje dalyką, vadovėliai tvarkingai aplenkti ir švarūs.

33.  Neatlikęs namų darbų, mokinys apie tai turi pasisakyti mokytojui prieš prasidedant pamokai ir paaiškinti neatlikimo priežastis.

34.  Kūno kultūros pamokų metu ir sportinių užsiėmimų metu sporto salėje būti tik su sportiniais bateliais bei sportine apranga. Atleisti nuo pamokos mokiniai privalo stebėti pamoką iki galo.

35.  Laikytis higienos normų reikalavimų. Į pamokas ateiti su uniforma bei tinkama avalyne, laikytis gimnazisto uniformų dėvėjimo tvarkos, nedėvėti patalpose viršutinių drabužių - paltų, striukių, kepurių (išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas). Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokų arba sportinių renginių metu.

36.  Gerbti ir nepažeisti mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokinių teisės į asmens laisvę ir neliečiamybę, gerbti ir tausoti gimnazijos turtą, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę, vykdyti mokytojų, gimnazijos darbuotojų teisėtus nurodymus. Mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį saugumą, įvardijamas kaip netinkamas.

37.  Naudodamiesi šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, mokiniai privalo laikytis gamintojo rekomendacijų ir saugumo reikalavimų, etikos ir šių nurodymų:

37.1     Mokiniai filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus renginių metu gali gavę organizatorių leidimą ir pačių mokinių sutikimą. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų pokalbius yra draudžiama.

37.2     Platinant vaizdo ir garso įrašus viešojoje, internetinėje erdvėje, naudojantis socialiniais tinklapiais privalu laikytis etikos reikalavimų. Filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus ir šią informaciją į gimnazijos tinklapį talpinti gali tik už šią veiklą atsakingi asmenys, atsižvelgdami į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pačių mokinių sutikimą.

37.3     Gimnazijos patalpose nesiklausyti garsiai muzikos ar kitų garso įrašų, pamokų metu mobilaus telefono garsas privalo būti išjungtas. Naudotis mobiliuoju telefonu pamokose galima tik išskirtiniais atvejais, prieš tai pranešus ir suderinus su mokytoju.

38.  Mokiniai privalo rūpintis asmeninių daiktų sauga, nepalikti jų klasėse, kabinetuose ar kitose patalpose be priežiūros. Kūno kultūros pamokų metu savo asmeninius daiktus (pinigines, telefonus, papuošalus ir kt.) mokiniai perduoda mokytojui, kuris juos padeda į saugią vietą. Už rūbinėje paliktus vertingus daiktus gimnazijos administracija neatsako.

39.  Rastus pamestus daiktus mokiniai privalo perduoti gimnazijos budinčiajam.

40.  Įvykus nelaimingam atsitikimui, pastebėjus patyčių ar smurto atvejus, vagystes, turto niokojimą arba kitus gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, mokinys nedelsiant turi pranešti klasės auklėtojui, mokytojams ar kitiems gimnazijos darbuotojams.

41.  Laikytis sveikos gyvensenos pagrindų. Mokiniams draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje turėti ir vartoti alkoholį, tabako gaminius, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus bei kitas narkotines psichiką veikiančias medžiagas, žaisti pavojų sveikatai ir saugumui keliančius ar  materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus.

42.  Gimnazijos bibliotekoje, valgykloje koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose ir kitose bendrose gimnazijos patalpose mokiniai privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos ir saugos reikalavimų.

43.  Nesinešti daiktų, kurie nėra mokykliniai reikmenys, nesusiję su mokymusi ar kita ugdomąja veikla. Visi šie daiktai gimnazijoje numatyti kaip draudžiami.

44.  Pertraukų ir popamokinių renginių, ekskursijų metu netriukšmauti, vykdyti mokytojų ar kitų gimnazijos darbuotojų nurodymus ir laikytis saugos reikalavimų Apie organizuojamus popamokinius renginius mokiniai privalo informuoti gimnazijos administraciją.

45.  Kviesdami pašalinius asmenis į gimnazijos patalpas arba į renginius turi gauti klasės auklėtojo ar gimnazijos administracijos leidimą.

46.  Iki rugsėjo 15 d. mokinys privalo pristatyti sveikatos priežiūros pažymėjimą. Be jo mokinys mokintis negali.

47.  Mokinys, išvykdamas iš gimnazijos, privalo atsiskaityti su biblioteka, dalykų mokytojais dėl vadovėlių gražinimo.

48.  Daryti kokius nors įrašus gimnazijos dokumentacijoje, elektroniniame dienyne gali tik mokytojas. Be mokytojo leidimo mokiniui naudotis gimnazijos dokumentacija draudžiama.

49.  Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti gimnazijos garbę.

50.  Mokinys privalo laikytis mokymo sutarties, kitų gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

 

MOKINIO ATSAKOMYBĖ, DRAUSMĖS, BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS MOKINIUI

51.  Mokiniui, už gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus bei pareigų nevykdymą, apie tai pranešus tėvams (globėjams), yra taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė ir šios drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

51.1       Klasės auklėtojo, mokytojo pastaba (žodžiu ar raštu, įrašant į elektroninį dienyną).

51.2       Direktoriaus pastaba, raštu informuojami tėvai (globėjai), kitos institucijos.

51.3       Direktoriaus papeikimas, raštu informuojami tėvai (globėjai), kitos institucijos, mokinio elgesys svarstomas seniūnų taryboje.

51.4       Direktoriaus griežtas papeikimas, raštu informuojami tėvai (globėjai), kitos institucijos, mokinio elgesys svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.

51.5       Kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo vaikui.

52.  Mokiniui, kurio elgesys, kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat yra pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį saugumą gali būti taikomos poveikio priemonės, numatytos LR ŠMM ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakyme Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams" 7.1.-7.4. punktuose. Šios priemonės taikomos tada, kai gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes;

53.  Mokinys, kuriam yra 16 m, už nuolatinius ir piktybinius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, pritarus gimnazijos tarybai, gali būti šalinamas iš gimnazijos

54.  Už tyčinį gimnazijos turto sugadinimą, mokinio tėvai ar globėjai privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu Kodeksu.

55. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už rūkymą, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą gimnazijoje arba jos teritorijoje, mokiniai perduodami policijai ir apie tai informuojami tėvai (globėjai).

 

MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS

56.  Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, pavyzdingą elgesį, laimėjimus konkursuose, varžybose, olimpiadose, parodose ir kt. Jie gali būti skatinami:

55.1          Mokytojo, auklėtojo, direktoriaus pagyrimu, padėka.

55.2          Mokytojo, auklėtojo, direktoriaus padėka tėvams.

55.3          Rėmėjų įsteigtais prizais.

55.4          Ekskursijomis, išvykomis.

55.5          Padėka gimnazijos internetiniame puslapyje, spaudoje, organizuojamų renginių metu.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57.  Mokinys, nevykdantis savo pareigų, ar padaręs teisės pažeidimą pats atsako už savo veiksmus, išskyrus išimtis, kai įstatymuose numatyta kitaip.

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis