Socialinė – pilietinė veikla

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 5-8, I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS - PILIETINĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinė - pilietinė veikla yra privaloma pagal pagrindinio ugdymo programą.

2. Socialinės veiklos tikslas - ugdyti mokinių pilietines ir socialines kompetencijas.

3. Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, jų galimybes.

 

II. SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Mokiniai susipažindinami su siūlomomis socialinės- pilietinės  veiklos kryptimis ir pasirenka ilgalaikę veiklą. Esant poreikiui, socialinė veikla gali keistis mokslo metų eigoje.

5. Mokiniai socialinę - pilietinę veiklą fiksuoja gimnazijos pateiktose lentelėse (priedas).

6. Klasių auklėtojai patikrina kiekvieno mokinio socialinės veiklos atlikimo eigą ir vykdo jos apskaitą.

7. Socialinė - pilietinė veikla organizuojama pagal klasių kategorijas:

6.1. 5-6 klasių mokinių veikla orientuojama į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasės, mokyklos bendruomenėje;

6.2.  7 - 8 klasių mokinių veikla orientuojama į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;

6.3.  I - II gimnazijos klasių mokinių veikla orientuojama į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; visuomeninės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimą.

7. Socialinės - pilietinės veiklos kryptys - projektinė, pilietinė, kraštotyrinė, ekologinė, pedagoginė, karitatyvinė ir kita veikla.

8. Socialinės - pilietinės  veiklos trukmė - ne mažiau 10 valandų per mokslo metus.

9. Socialinę - pilietinę  veiklą organizuoja klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas arba kiti mokyklos darbuotojai.

10. Socialinės - pilietinės veiklos priežiūrą, apskaitą vykdo klasės auklėtojas ir atsiskaito socialiniam pedagogui iki mokslo metų pabaigos.

11. Socialinę - pilietinę veiklą organizavę klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, administracijos atstovai ar už gimnazijos ribų esanti įstaiga užpildo mokinio socialinės veiklos lapo skiltį.

12. Mokiniai gali užsiimti socialine - pilietine veikla ir už gimnazijos ribų- pagalba seniūnijai, kultūros centrui, vaikų darželiui.

13. Socialinė pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.

 

III. SIŪLOMOS SOCIALINĖS - PILIETINĖS  VEIKLOS KRYPTYS

Veiklos kryptys

Veikla

Atsakingas asmuo

Projektinė veikla

 • organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose.
 • dalyvavimas klasės, gimnazijos savivaldos darbe.
 • renginių organizavimas, dekoracijų ruošimas.
 • parodų rengimas.

Gimnazijos vadovai, socialinis pedagogas, psichologas, mokomųjų dalykų mokytojai, klasės vadovas, neformaliojo švietimo būrelių vadovai.

Pilietinė veikla

 • pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę;
 • pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus bei jų apibendrinimą;
 • aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose.

Klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas, atsakingas už internetinės svetainės administravimą

Kraštotyrinė veikla

 • gimnazijos muziejaus tvarkymas;
 • dalyvavimas kraštotyrinėse ekspedicijose ir mokyklos muziejaus turtinimas.

Dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai

Ekologinė veikla

 • gimnazijos aplinkos tvarkymas, gėlių ir želdinių priežiūra, želdinimas.;
 • pagalba tvarkant Daugų miesto ir apylinkių aplinką;
 • pagalba tvarkant miestelio kapines, lankytinas miestelio vietas.

Klasės vadovas, biologijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Pedagoginė veikla

 

 • individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams;
 • pagalba pradinių klasių mokytojoms;
 • pagalba 5-10 klasių auklėtojams organizuojant renginius, išvykas;
 • pagalba organizuojant sportinę veiklą.

 

Pradinių klasių mokytojos, klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

Karitatyvinė veikla

 • pagalba ir parama mokinių šeimoms;
 • savanoriška veikla bendradarbiaujant su Daugų seniūnija ir teikiant socialinę pagalbą miestelio gyventojams;

· bendradarbiaujant su Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia daryti gerus darbus parapijiečiams.

Klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, tikybos mokytoja

Kita veikla

 • pagalba bibliotekoje;
 • mokyklos interjero atnaujinimas, svetingos aplinkos kūrimas;
 • pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, ruošiant stendus;
 • gimnazijos patalpų tvarkymas, mokymo priemonių kūrimas.
 • gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose).

Gimnazijos vadovai, klasės vadovas, bibliotekininkas, skaityklos vedėja, mokomųjų dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai.

 

IV. SIŪLOMA SOCIALINĖ -PILIETINĖ VEIKLA PAGAL KLASIŲ KATEGORIJAS

14.  Socialinės - pilietinės veiklos kryptys 5 - 6 klasių kategorijoje: dalyvavimas klasės savivaldos darbe, savitarpio pagalba, pagalba klasės vadovui, kitiems mokytojams, renginių organizavimas, organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose, gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose), darbas gimnazijos bibliotekoje, muziejuje, klasės kabineto, gimnazijos patalpų priežiūra, dalyvavimas talkose.

15.  Socialinės- pilietinės veiklos kryptys 7 - 8 klasių kategorijoje: dalyvavimas klasės, gimnazijos savivaldos darbe, pagalba mokiniui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų, pagalba klasės vadovui, kitiems mokytojams, renginių organizavimas, parodų rengimas, gerumo akcijos, organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose, gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose), darbas gimnazijos bibliotekoje, muziejuje, klasės kabineto, gimnazijos patalpų priežiūra, mokyklos teritorijos priežiūra, kabinetų, kitų gimnazijos patalpų smulkus remontas, gėlių ir želdinių priežiūra, želdinimas, dalyvavimas talkose.

16. Socialinės- pilietinės veiklos kryptys I - II gimnazijos klasių kategorijoje: dalyvavimas klasės, gimnazijos savivaldos darbe, pagalba mokiniui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų, pagalba klasės vadovui, kitiems mokytojams, renginių organizavimas, parodų rengimas, gerumo akcijos, organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose, gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose), darbas gimnazijos bibliotekoje, muziejuje, globos namų lankymas ir pagalbos teikimas, klasės kabineto, gimnazijos patalpų priežiūra, gimnazijos teritorijos priežiūra, kabinetų, kitų gimnazijos patalpų smulkus remontas, gėlių ir želdinių priežiūra, želdinimas, dalyvavimas talkose.

 

V. REZULTATAI

 

17.  Numatomi šie socialinės- pilietinės veiklos rezultatai:

16.1. formuosis mokinių vertybinės nuostatos;

16.2. pagerės mokinių asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, darbo ir veiklos gebėjimai;

16.3. mokiniai bus savarankiškesni, atsakingesni, tolerantiškesni;

16.4. mokiniai išsiugdys norą veikti žmonių gerovei;

16.5. mokiniai labiau pasitikės savimi ir inicijuos kaitą.

_______________________________________________

Parengė
Klasių auklėtojų metodinė grupė
2017-08-28, protokolo Nr. 4

 

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

KLASĖS MOKINIO (ĖS)

.............................................................................................................................................................................................

SOCIALINĖ - PILIETINĖ VEIKLA

Veiklos kryptys

Veikla

valandos

Atsakingo asmens v., pavardė, parašas

Projektinė veikla

 • organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose.
 • dalyvavimas klasės, gimnazijos savivaldos darbe.
 • renginių organizavimas, dekoracijų ruošimas.
 • parodų rengimas.

 

 

Pilietinė veikla

 • pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę;
 • pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus bei jų apibendrinimą;
 • aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose.

 

 

 

Kraštotyrinė veikla

 • gimnazijos muziejaus tvarkymas;
 • dalyvavimas kraštotyrinėse ekspedicijose ir mokyklos muziejaus turtinimas.

 

 

 

 

Ekologinė veikla

 • gimnazijos aplinkos tvarkymas, gėlių ir želdinių priežiūra, želdinimas.;
 • pagalba tvarkant Daugų miesto ir apylinkių aplinką;
 • pagalba tvarkant miestelio kapines, lankytinas miestelio vietas.

 

 

 

 

Pedagoginė veikla

 • individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams;
 • pagalba pradinių klasių mokytojoms;
 • pagalba 5-10 klasių auklėtojams organizuojant renginius, išvykas;
 • pagalba organizuojant sportinę veiklą.

 

 

 

Karitatyvinė veikla

 • pagalba ir parama mokinių šeimoms;
 • savanoriška veikla bendradarbiaujant su Daugų seniūnija ir teikiant socialinę pagalbą miestelio gyventojams;

· bendradarbiaujant su Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia daryti gerus darbus parapijiečiams.

 

 

Kita veikla

 • pagalba bibliotekoje;
 • mokyklos interjero atnaujinimas, svetingos aplinkos kūrimas;
 • pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, ruošiant stendus;
 • gimnazijos patalpų tvarkymas, mokymo priemonių kūrimas.
 • gimnazijos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas konkursuose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose).

 

 

PADĖKOS, PASTEBĖJIMAI:

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis