Socialinė parama mokiniams

Nemokamas maitinimas ir mokyklinių reikmenų skyrimas
 
Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų:

 • Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis jau nuo liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 dienos, dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.
 • Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 Eur). Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas išskirtinais atvejais (ligos, nelaimės atveju, mokiniui iš gausios šeimos ir pan.) ir su didesnėmis pajamomis.
 • Jei mokinys patiria socialinę riziką arba auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.
 • Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams
 • Vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, (toliau – pareiškėjas) dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota - į seniūnijos, kurioje gyvena, socialinio darbo organizatorių, užpildydamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
 • Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai.
 • Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl  mokyklinių reikmenų įsigijimo tėvai turi kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 10 d. Išsamęsnę informaciją galima gauti Daugų seniūnijoje, tel. 8-315 69647, Raitininkų seniūnijoje, tel. 8-315 46989, Nemunaičio seniūnijoje, tel. 8-315 41971 ir Alovės seniūnijoje, tel. 8-315 43272.
 • Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
 • Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas

Važiavimo išlaidos kompensuojamos:

 • bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (toliau – mokykla) mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;
 • neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams važiavimo išlaidos kompensuojamos ir ne darbo dienomis;
 • Kur ir kada kreiptis dėl važiavimo išlaidų kompensavimo
 • Mokslo metų pradžioje arba pradėjus važinėti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateikia prašymą kompensuoti vaiko važiavimo išlaidas, kuriame nurodo banko sąskaitos numerį.
 • Ką turi daryti mokinys, kad važiavimo išlaidos būtų kompensuotos
 • Mokinys už savo lėšas turi pirkti važiavimo keleiviniu transportu bilietus;
 • Mėnesiui pasibaigus, per 2 darbo dienas mokyklos direktoriaus paskirtam atsakingu už mokinių važiavimo išlaidų kompensavimą asmeniui pateikti eilės tvarka pagal dienas suklijuotus ant popieriaus lapo praėjusio mėnesio važiavimo bilietus.
 • Kokiais terminais kompensuojamos mokinių važiavimo išlaidos?
 • Mokyklos vyr. buhalteris iki kiekvieno mėnesio 10 d. perveda kompensacijas už praėjusį mėnesį į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymuose nurodytas sąskaitas;
 • Esant motyvuotam tėvų prašymui, kompensacijos gali būti pervedamos keletą kartų per mėnesį per 5 darbo dienas pateikus važiavimo keleiviniu transportu bilietus;
 • Esant motyvuotam tėvų prašymui, pateikus šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus ir mokyklos direktoriui įsitikinus, kad šeima neturi galimybės mokiniui nupirkti bilieto šeimos lėšomis, lėšos kompensuoti važiavimo išlaidoms gali būti skiriamos iki važiavimo bilieto įsigijimo pervedant lėšas į tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymuose nurodytas sąskaitas. Šiuo atveju mėnesiui pasibaigus atsakingas asmuo pagal mokinio pateiktus bilietus suskaičiuoja, kiek lėšų trūksta išlaidoms padengti. Nustačius, kad pervesta pinigų suma didesnė negu pagal pateiktus važiavimo bilietus, kitą mėnesį atitinkama suma išskaičiuojama iš kompensacijos.