Komisijos paskirtis ir sudėtis

Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Pasiūlymus, pageidavimus, apie pastebėtas problemas mums galite rašyti elektroniniu paštu: gerovevaiko@gmail.com

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr.V1-76

 Daugai

Komisijos pirmininkė – GIEDRĖ VOLUNGEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komisijos darbą, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su gimnazijos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratesimo ar panaikinimo klausimus, atstovauja suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui, įvykus krizei – kviečia Komisiją ir vadovauja sudarant krizės valdymo planą, paskirsto nariams funkcijas, kurios numatytos Komisijos darbo organizavimo tvarkos 23 punkte.

- GIEDRIUS ŽEMAITIS, socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už gimnazijoje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą gimnazijoje ir skyriuose, socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant mokinių saugumo, pamokų nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, renka informaciją iš gimnazijos auklėtojų ir skyrių apie nelankančius mokyklos, probleminio elgesio mokinius.

- JOLANTA DIMŠIENĖ, psichologė, atlieka gimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja pamokų nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, konsultuoja tėvus vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kt. aktualiais klausimais, bendradarbiauja su institucijomis teikiančiomis psichologinę pagalbą, vertina ir teikia emocinę psichologinę pagalbą gimnazijos ir skyrių bendruomenės grupėms ir nariams, organizuoja krizės valdymo priemones.

- RASA KARTANIENĖ, logopedė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, gimnazijoje ir Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriuje, atstovauja Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrių, sprendžiant kitus vaiko gerovės klausimus.

- KAROLINA MATUKYNIENĖ, sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už pirmosios pagalbos suteikimą, sveikatos ir programų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata įgyvendinimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, vykdo sveikatos priežiūrą gimnazijoje ir ikimokyklinio bei pagrindinio ugdymo skyriuose.

-RAIMONDA ŠILALIENĖ, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių mokinio problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinių.

- DAIVA LANIAUSKIENĖ, muzikos mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 ir I-IV gimnazijinių klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio.

- ŽIEDŪNĖ MALDONIENĖ, teatrinio ugdymo pedagogė, atsakinga už  prevencinio darbo organizavimą papildomo ugdymo užsiėmimuose, nepamokinėje veikloje, vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių skirtų prevencijai inicijavimą ir priežiūrą.

- LAIMA BALIUKONIENĖ, Daugų seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su šeimomis, atsakinga už informacijos rinkimą iš socialinę atskirtį patiriančių, priklausomybių, ekonominių sunkumų turinčių, socialinių įgūdžių stokojančių, išvykusių į užsienį ir kitų problemų turinčių šeimų, kuriose auga ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, planuoja kaip ir kas bus daroma, kokia pagalba bus teikiama.

- LORETA ALKSNINIENĖ, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, atsakinga už prevencinių programų, veiklų numatytų vaiko gerovės plane priežiūrą ir vykdymą, renka, analizuoja informaciją gaunamą iš mokytojų, klasių auklėtojų, tėvų ir mokinių, teikia siūlymus Komisijai dėl mokymo(si)/ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir bendradarbiauja sprendžiant saugios aplinkos kūrimo, pamokų lankomumo, probleminio mokinių elgesio, kitus su vaiko gerovės užtikrinimu skyriuje susijusius klausimus.

- GITA SAKALAUSKIENĖ, Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus vedėja, atsakinga už prevencinių programų, veiklų numatytų vaiko gerovės plane priežiūrą ir vykdymą, renka, analizuoja  informaciją gaunamą iš mokytojų, klasių auklėtojų, tėvų ir mokinių, teikia siūlymus Komisijai dėl mokymo(si)/ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir bendradarbiauja sprendžiant saugios aplinkos kūrimo, pamokų lankomumo, probleminio mokinių elgesio, kitus su vaiko gerovės užtikrinimu skyriuje susijusius klausimus.

- LINA PRANSKEVIČIENĖ, Venciūnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtoja, atsakinga už pagalbos vaikams teikimą, atstovauja skyrių, sprendžiant kitus vaiko gerovės klausimus.

                      Komisijos sekretorius –ANTANINA VITKAUSKIENĖ, pradinių klasių mokytoja, atlieka šias funkcijas:

  • Rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
  • Suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;
  • Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
  • Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
  • Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.