I – ojo pusmečio rezultatai

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-02-21
  • Kategorija: Renginiai

Šeštadienį, kaip žinote, mūsų mokykloje vyko Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. Tačiau ne visi tėveliai galėjo atvykti, todėl norime susitikimo akimirkas, pranešimus paviešinti. Apie mokyklos tolimesnę ateitį kalbėjo direktorius Almantas Jakimavičius, apie pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatus – pavaduotojas Alfonsas Každailis, apie pasiekimus olimpiadose, konkursuose ne tik mokykloje, bet ir rajone, respublikoje – pavaduotoja Vida Kalmatavičienė. Paskaitą skaitė ARŠPPPC psichologė Daiva Antanavičienė.

Išlydint į Anapilį poetą

Dažnai girdime posakį: „Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“, taip nutiko ir šeštadienį. Vietoj planuoto mokinių koncerto, šalyje paskelbus gedulą, dėmesys ir pagarba poetui Justinui Marcinkevičiui.

Susirinkimą pradėjo teatro mokytoja Žiedūnė, ji paskaitė ištrauką iš poemos „Kraujas ir pelenai“. Jai antrino aštuntokė Arina Kavaliauskaitė, kuri padeklamavo „Septintąją meilės elegiją“, pakvietė visus susirinkusiuosius pagerbti poeto atminimą tylos minute, pasižiūrėti į ekraną ir dar keliolika minučių pabūti su iškiliausia XX-ojo amžiaus asmenybe, Lietuvos dainiumi, poetu Justinu Marcinkevičiumi.

Faktai, datos mokyklos istorijai

1777 metais pirmą kartą paminėta Daugų parapinė mokykla, ją lankė 12 mokinių, buvo trys skyriai.

Nuo 1923 iki 1944 Dauguose buvo tik pradinė mokykla, veikė tik šeši skyriai.

1944 mokykla perorganizuota į progimnaziją. Šie metai yra oficiali šios mokyklos pradžia.

1947 metais perorganizuota į gimnaziją.

Nuo 1949 Daugai turi vidurinę mokyklą.

2007 m. kovo 29 Alytaus rajono savivaldybės taryba, tenkindama mūsų norą, priėmė sprendimą mokyklą pavadinti Nepriklausomybės akto signataro Vlado Mirono vardu.

2008 m. kovo 3-7 dienomis mokykloje buvo vykdomas išorės auditas.

2010 m. lapkričio 8-10 dienomis vyko vidurinio ugdymo programos akreditacija, o gruodžio 27 dieną Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu akredituota vidurinio ugdymo programa.

2011 m. vasario 10 dieną Alytaus rajono savivaldybės taryba nutaria pakeisti pavadinimą ir vadinti mokyklą Daugų Vlado Mirono gimnazija.

Moderni, konkurencinga, saugi, jauki, demokratiška gimnazija

(suglaudinta mokyklos direktoriaus kalba)

Gimnazijos statusas – tai ne atsitiktinumas, o kantraus, nuoširdaus ir pasiaukojančio darbo rezultatas. Visos mokyklos bendruomenės – mokytojų, darbuotojų, mokinių, jų tėvų – siekis ir įsipareigojimas, kartu nueitas kelias. To puikus pavyzdys pastarųjų metų darbai, pasiekti svarūs konkursų, olimpiadų rezultatai šalyje ir už jos ribų, įgyvendinti projektai, labai gerai išlaikyti VBE.

„Puikiai žinodami esamą situaciją, mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, suvokdami galimybes ir grėsmes, mes įvardijome naują viziją“,- savo kalboje pabrėžė mokyklos direktorius. Ateities mokykla – tai moderni, konkurencinga, saugi, jauki, demokratiška gimnazija. Pačiu svarbiausiu tikslu visada buvo ir bus – ugdymo turinio kokybė, pažangumas, mokymas (-is), pamokos vadyba, informacinių technologijų naudojimas, profesionalumas.

Ne mažiau svarbus tikslas – saugumas ir kartu atvirumas. Reikėtų konkrečiais darbais stiprinti pasididžiavimą savo gimnazija, prisiimti asmeninę atsakomybę už jos prestižą.

Nuolat mokykla pasiryžusi stiprinti materialinę bazę, modernizuoti ir turtinti ją, renovuoti senąjį pastatą, aptverti mokyklos teritoriją, atnaujinti stadioną.

Tikslą turime, numatėme prioritetus, veiklos kryptis, pokyčius ir problemų sprendimo būdus. Belieka visiems kartu tai įgyvendinti. Juk kokybiškas švietimas – pats vertingiausias dabarties ir ateities turtas. Jo siekiant įsipareigoti reikia visiems – vyriausybėms, savivaldybėms, mokytojams, tėvams ir mokiniams.

PASIEKIMAI

Apie pasiekimus konkursuose, olimpiadose kalbėjo pavaduotoja Vida Kalmatavičienė. Reikia pasakyti, kad jus esame apie tai jau supažindinę anksčiau, pavartykite internetinio puslapio archyvą ir surasiteJ Norime pridurti, kad naujienas iš respublikinių renginių skelbsime ir toliau.

PASKAITA

Informatyvią paskaitą tema „Palankus gimnazijos mikroklimato bei bendruomeniškumo stiprinimas – sėkmingo darbo garantas“ paskaitė ARŠPPPC psichologė Daiva Antanavičienė. Ji pabrėžė, kad būtina visiems bendruomenės nariams laikytis susitarimų, jų nepažeisti. Labai svarbu tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek tėvams susitarti ir siekti tų pačių rezultatų. „Matau, kad šiandien tai ir darote“,- sakė psichologė.

I- ojo pusmečio rezultatai skaidrėse, žiūrėkite ir analizuokite (parengė pavaduotojas Alfonsas Každailis),spustelėkite

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos