Psichologas

Psichologu gimnazijoje dirba
JOLANTA DIMŠIENĖ
El. paštas: psichologas@dvm.lt

Darbo tikslas - padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, taip pat padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo procese

Psichologo pareigos:

  1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus,, psichologines, asmenybės ir ugdymo problemas.
  2. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
  3. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymo problemoms spręsti.
  4. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
  5. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
  6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
  7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
  9. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
  10.  Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.