Gimnazijos taryba

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

TARYBOS NARIAI

Pirmininkė:
Raimonda Šilalienė
Mokytojai:

 • Danutė Zarauskienė
 • Rasa Kartanienė
 • Sigita Juškevičienė
 • Rūta Juonienė
 • Alvyra Mikailionienė
 • Loreta Alksninienė
 • Gita Sakalauskienė

Tėvai:

 • Lijana Balkienė
 • Živilė Seiliuvienė
 • Diana Šilanskienė
 • Dovilė Kurkutienė
 • Inga Svilainienė
 • Onutė Pušinskaitė
 • Jolanta Grikevičienė

Mokiniai:

 • Redas Zalieckas
 • Justina Kurkutytė
 • Miglė Venckutė
 • Aušrinė Turskaitė
 • Kotryna Dabravolskaitė

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2020-2021 m. m.

Tikslas:

Gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių gimnazijos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 • Teikti pasiūlymus gimnazijos bendruomenei dėl veiklos sričių tobulinimo.
 • Skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 • Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
 • Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą.
 • Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 • Talkinti formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Veiklos organizavimas:

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingi

Laukiami rezultatai

1.

2020-2021 m. m. gimnazijos tarybos plano svarstymas, 2020-2021 m. m. gimnazijos veiklos programos aprobavimas.

Gimnazijos nuostatų svarstymas ir aprobavimas.

2020-09

GT nariai

Tarybos nariai susipažins su nauja veiklos programa.

Pateiks savo nuomonę ir pasiūlymus.

2.

Kvalifikacijos tobulinimo, pažintinei veiklai skirtų, IT lėšų panaudojimo aptarimas.

Gimnazijos ūkinės-finansinės veiklos aptarimas.

Per metus

GT nariai

Bus tikslingai paskirstytos gautos lėšos.

3.

Pedagogų atestacijos programos aprobavimas.

2021-01, gimnazijos administracija

GT nariai

GT nariai susipažins

su pedagogų atestacijos programa ir teiks pasiūlymus.

4.

Gimnazijos ir visuomenės bendradarbiavimo inicijavimas: su tėvais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais. Kviesti tėvus į gimnazijoje organizuojamas šventes, pilietines akcijas, renginius.

Per metus

GT nariai, gimnazijos administracija

Skatins tėvus domėtis gimnazijos reikalais, teikti pasiūlymus gimnazijos veiklos gerinimui.

5.

Teikti siūlymus gimnazijos administracijai dėl aktyviausiai veikiančių tėvų apdovanojimo.

2021-05

GT nariai, mokinių savivalda

Skatins tėvus domėtis gimnazijos reikalais, dažniau apsilankyti gimnazijoje.

Aktyviausi tėvai bus apdovanoti.

6.

Inicijuoti bei organizuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą. Teikti pasiūlymus surinktų lėšų panaudojimui.

Per metus

GT nariai

Lėšos bus panaudotos tikslingai.

 

7.

Svarstyti bei organizuoti mokinių, mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių skatinimo ir apdovanojimo būdus už įvairius pasiekimus.

2020-01

GT nariai, administracija

Pateiks pasiūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo.

8.

Rūpintis mokinių maitinimu gimnazijos valgykloje, tirti bei skatinti maitinimo tvarką ir kokybę. Kartą per mokslo metus pravesti mokinių apklausą dėl maitinimo kokybės.

Per metus

GT nariai

Bus teikiami pasiūlymai dėl mokinių maitinimo kokybės.

9.

Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas, strateginio plano vykdymas.

2021-01

Gimnazijos direktorius,

GT nariai

Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta su direktoriaus veikla ir strateginio plano vykdymu.

10.

Gimnazijos tarybos veiklos ataskaitos pristatymas.

2021-06

Gimnazijos administracija

Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta su gimnazijos tarybos nuveiktais darbais.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Patyčių dėžutė
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 11:05 - 11:50
 • 5. 12:00 - 12:45
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:50 - 14:35
 • 8. 14:45 - 15:30
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis