Gimnazijos taryba

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

TARYBOS NARIAI

Pirmininkė:
Sigita Juškevičienė
 

Mokytojai:

 • Jurga Diksienė
 • Rasa Kartanienė
 • Sigita Juškevičienė
 • Rūta Juonienė
 • Stasė Vitkauskienė
 • Loreta Alksninienė

Tėvai, bendruomenės atstovai:

 • Jolanta Grikevičienė
 • Živilė Seiliuvienė
 • Diana Šilanskienė
 • Dovilė Kurkutienė
 • Ona Pušinskaitė
 • Inga Svilainienė
 • Irma Kašėtienė

Mokiniai:

 • Redas Zalieckas
 • Kasparas Kelmelis
 • Laura Šambaraitė
 • Vakarė Juškevičiūtė

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2023 m.

Tikslas:

Užtikrinant ugdymo(si) kokybę ir pagalbą mokiniui siekti individualios pažangos. Stiprinti savivaldą, bendruomeniškumą ir lyderystę kuriant patrauklų gimnazijos įvaizdį, gerinti gimnazijos veiklos kokybę.

Uždaviniai:

 • Organizuoti ugdomąsias veiklas orientuojantis į pamatuotą kiekvieno mokinio ūgtį ir  tikslingą į(si)vertinimą. 
 • Didinti ugdymo proceso patrauklumą diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį.
 • Tobulinti esamas ir kurti naujas, inovatyvias edukacines aplinkas.
 • Gerinti mikroklimatą puoselėjant gimnazijos vertybines nuostatas. Stiprinti asmenines, pilietines ir socialines kompetencijas. 

Gimnazijos tarybos funkcijos:  

 1. Derina gimnazijos ugdymo plano projektą. 
 2. Atsižvelgdama į bendruosius šalies, savivaldybės švietimo keliamus prioritetus ir gimnazijos vadovų siūlymus, numato gimnazijos veiklos perspektyvias, pagrindinius veiklos prioritetus, aprobuoja gimnazijos strateginį planą bei metų veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką. 
 3. Aptaria siūlymus dėl popamokinės veiklos ir renginių organizavimo. 
 4. Svarsto ir vertina gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus, pasibaigus kalendoriniams metams išklauso direktoriaus ataskaitas. 
 5. Teikia siūlymus dėl saugių mokinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo,  talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius.      
 6. Parenka gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 
 7. Siūlo atstovus į mokytojų atestacijos komisiją, nagrinėja ir derina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programas. 
 8. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.  
 9. Vykdo kitas gimnazijos tarybos nuostatose apibrėžtas funkcijas. 

Veiklos organizavimas:

 Eil.   Nr.  

Priemonės

Data

Vykdytojai

Vertinimo kriterijai

1. 

Parengti gimnazijos tarybos metinį veiklos  planą 2023 m.  

Sausis 

Gimnazijos tarybos nariai 

Bus parengtas gimnazijos tarybos metinis veiklos planas, numatytos priemonės tikslo ir uždavinių įgyvendinimui. 

2.  

Numatyti gimnazijos  strategiją ir veiklos prioritetus, aptarti gimnazijos metinio veiklos plano tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo priemones. 

Sausis 

Gimnazijos  tarybos nariai 

Bus svarstomas gimnazijos metinio veiklos plano  įgyvendinimas, numatyta strategija ir veiklos prioritetai. Pateikti pasiūlymai dėl gimnazijos veiklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

3. 

Aptarti gimnazijos veiklos ataskaitą už 2022 m.

 Aptarti mokyklos ūkinę finansinę veiklą. 

Sausis 

Direktorius, gimnazijos tarybos nariai 

Bus aptarta gimnazijos veiklos ataskaita už 2022 m. Aptarta ir kontroliuojama gimnazijos ūkinė-finansinė veikla, pateikti pasiūlymai dėl gimnazijos sąmatos  sudarymo, tikslingo lėšų panaudojimo. 

4.

Analizuoti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procesus. 

Per mokslo metus 

Gimnazijos tarybos nariai 

Aptarti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo etapai. Išanalizuoti veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai, aptartas jų panaudojimas rengiant gimnazijos strateginį, metinį ir ugdymo planus siekiant pagerinti gimnazijos veiklą ir užtikrinti ugdymo kokybę, susitarta dėl gimnazijos veiklos tobulinimo perspektyvų. 

5.

Teikti siūlymus dėl kryptingo gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)  švietimo bei efektyvių vietos ir bendruomenės narių bendradarbiavimo formų. 

Per mokslo metus 

Gimnazijos tarybos nariai 

Vyks paskaitos,  užsiėmimai ir (ar) mokymai tėvams  (globėjams, rūpintojams), klasės tėvų susirinkimuose  bus aptartos aktualūs ugdymo proceso organizavimo klausimai. 

6.

Teikti pagalbą organizuojant gimnazijos renginius ir (ar) juos inicijuoti. 

Per mokslo metus 

Direktorius, gimnazijos taryba 

Didės bendruomenės tapatumas, pasitikėjimas gimnazija, aktyvės tėvų įsitraukimas organizuojant gimnazijos renginius 

7.

Aptarti gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  atestacijos programą. 

Sausis 

Direktorius, gimnazijos tarybos pirmininkas 

Bus aptarta gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa, įvertintas darbo užmokesčio fondas ir lėšų poreikis apskaičiuojant darbo užmokestį mokytojams pagal aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 

8.

Aptarti gimnazijos ugdymo plano 2022–2023 m. m. įgyvendinimą ir ugdymo plano projektą 2023–2024 m. m. 

Gegužė 

Gimnazijos tarybos nariai 

Aptartas gimnazijos ugdymo plano 2022–2023 m. m. įgyvendinimas, priimti bendri susitarimai dėl gimnazijos ugdymo plano 2023–2024 m. m.  tikslų, nuostatų, principų; vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ir kiti aktualūs ugdymo proceso organizavimo klausimai.  

9.

Teikti siūlymus dėl mokymo  lėšų, skirtų kultūrinei pažintinei veiklai ir profesiniam veiklinimui, panaudojimo. 

Sausis 

Gimnazijos tarybos nariai 

Mokymo lėšos bus panaudotos tikslingai, ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus mokiniai bus skatinami už labai gerą mokymąsi, stropų pamokų lankymą bei aktyvų dalyvavimą gimnazijos veiklose, vyks profesinio veiklinimo renginiai. 

10.

Inicijuoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio surinkimą.

 

Teikti pasiūlymus dėl sukauptų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimo. 

Birželis,  gruodis 

 

 

 

Gimnazijos tarybos nariai 

Aptartas sukauptų 2 proc. gyventojų paramos lėšų panaudojimo tikslingumas, įsigytos priemonės ar prekės ugdymo proceso gerinimui ir kitoms veiklos organizuoti.

Aptartas surinktų lėšų panaudojimas gimnazijos aplinkos ir edukacinių erdvių turtinimui, mokinių popamokinės veiklos organizavimui. 

11.

Planuoti mokymo priemonių, vadovėlių, kitų prekių užsakymą. 

Birželis,  gruodis 

 

Gimnazijos tarybos nariai 

Aptarti metodinių grupių pateiktus mokymo priemonių ir vadovėlių sąrašus. Numatytas mokymo priemonių atnaujinimo tikslingumas.