Neformalus švietimas

 

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

I. PASKIRTIS

Neformalusis vaikų švietimas - tai kryptinga veikla vaikų pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo  vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neformaliojo vaikų švietimo tvarka parengta įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554

2. Naudojamos sąvokos:

2.1. Neformalusis ugdymas - sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo, skirta tikslingam ir tęstiniam įvairaus amžiaus vaikams prigimtinių galių, įvairių gebėjimų, polinkių atskleidimui, saviraiškos poreikių tenkinimui, kūrybiškumo ugdymui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio leidimui, socializacijai ir nusikalstamumo prevencijai.

2.2. Kryptingas meninis ugdymas - įvairių meno sričių ar vienos meninės veiklos srities platesnis ir gilesnis mokinių bendrųjų ir meninių gebėjimų ugdymas.

2.3 .Projektas - tai metodas, kurio esminiai požymiai yra aktyvi veikla, problemų sprendimas ir įgyjama patirtis, atliktas darbas, ugdantis įvairiapusius  mokinių gebėjimus.

2.4. Specializuota neformalaus ugdymo įstaiga - įstaiga, vykdanti meninio (muzikos, dailės, choreografijos, teatro) ugdymo programas, patvirtintas LR ŠMM ir išduodanti patvirtintos formos pažymėjimus.

 

III. NEFORMALIOJO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Tikslai:

3.1. Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą.

3.2. Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

 

4.Uždaviniai:

4.1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

4.2 Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.

4.3. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, integraciją, pačių vaikų iniciatyvą.

4.4. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: būreliuose, tarptautiniuose ar mokykliniuose projektuose, gimnazijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose.

4.5. Gimnazijos internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie mokinių neformaliojo ugdymo pasiekimų rezultatus, renginius, vykdomus projektus, renginius, mokinių straipsnius.

4.6. Vykdyti mokinių, dalyvaujančių ir nedalyvaujančių gimnazijos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veikloje , apskaitą.

4.7. Sudaryti sąlygas ir galimybes spec. poreikių mokiniams dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje.

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PRINCIPAI

1. Aktualumo principas - neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.

2. Demokratiškumo principas - mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius.

3. Prieinamumo principas - sudaromos sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per pasirinktą veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį.

4. Individualizavimo principas - neformalusis ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes , poreikius ir pasiekimus.

5. Savanoriškumo principas - vaikai laisvai renkasi neformaliojo švietimo teikėją (mokytoją) tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti.

6. Atvirumo principas - veiklų rezultatai konkretūs ir matomi (darbai parodose, koncertai, leidiniai, sportiniai pasiekimai).

7. Pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

8. Patirties - ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

9. Ugdymosi grupėje - mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis.

V. NEFORMALIOJO UGDYMO KRYPTYS

1. Meninė (muzikinė, dailės, choreografijos ir kt.).

2. Mokslinė - pažintinė( intelektinė, techninė, kalbinė, ekonominė, technologinė).

3. Sportinė, turistinė.

4. Sociokultūrinė (etninė, socialinė, pilietinė, kraštotyrinė).

 

VI. NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1. Neformaliojo ugdymo valandos skirstomos, atsižvelgiant  į klasių komplektų skaičių, ugdymo organizavimo tradicijas ir turimas mokinio krepšelio lėšas.

2. Būrelių vadovai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

3. Neformalusis ugdymas vykdomas pagal parengtą veiklos programą.

4. Būrelių vadovai rengia veiklos programas vieneriems metams.

5. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje ne mažiau kaip 10 mokinių.

6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už neformalųjį ugdymą, koordinuoja būrelių veiklą, palaiko ryšius su kitomis neformalųjį ugdymą vykdančiomis institucijomis.

7. Neformalusis ugdymas organizuojamas po pamokinės veiklos.

 

VII. NEFORMALIOJO UGDYMO DOKUMENTAI IR JŲ PRIEŽIŪRA

1. Neformaliojo vaikų švietimo programos yra tvirtinamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.

2. Programą sudaro šios dalys:

2.1 Įvadas (programos pavadinimas, programos regėjai, jų kvalifikacija, programos trukmė, apimtis, dalyviai, mokinių amžius ar klasė, veiklos kryptis).

2.2 Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijos).

2.3. Tikslas ir uždaviniai programai įgyvendinti.

2.4. Turinys (veiklos aprašas, ugdytini gebėjimai ir nuostatos).

2.5. Laukiami rezultatai (esminiai gebėjimai, žinios ,supratimas bei nuostatos, kurias bus įgiję mokiniai arba sėkmės kriterijai).

2.6. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas.

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia neformaliojo ugdymo veiklos tvarkaraštį.

4. Būrelio veikla fiksuojama elektroniniame dienyne, laikantis dienyno pildymo reikalavimų.

 

5. Tvarkos galiojimas:

5.1. Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkai pritarta metodinėje taryboje 2014-05-21,  protokolo Nr. 4.

5.2. Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka nustoja galioti patvirtinus naują tvarką.

_______________________________

Parengė

Giedrė Volungevičienė