Projektas „Klasės valdymas ir jo įtaka 6 klasės mokinių matematikos pasiekimams“

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2022-01-20
  • Kategorija: Aktualijos

Nuo klasės valdymo link rezultatų, nuo draudimo link sąmoningumo

                           Alytaus r Daugų Vlado Mirono gimnazija 2020-2021 m.m. dalyvaudama 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 projekto 1.3 veikloje „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, sprendė 6 klasėje- kylančius sunkumus. Iš mokymosi rezultatų ir bendravimo su mokytojais nustatėme, kad 6 klasėje pamokų metu dažnai kilo drausmės problemų, mokiniai nesilaikė taisyklių. Klasėje buvo specifinė bendravimo kultūra (dvi skirtingos klasės su savo vertybėmis, elgesiu, įpročiais. Klasėje mokėsi daug skirtingų gebėjimų mokinių. Dalies mokinių buvo žema mokymosi motyvacija, savarankiškumo įgūdžių stoka. Gimnazija, kaip ir daugelis šalies mokyklų, negali pasidžiaugti aukštais matematikos pasiekimais, todėl nusprendėme stiprindami 6 klasės mokinių klasės valdymą, spręsti matematikos pasiekimus

Sprendžiant klasės valdymo problemas, projekto pradžioje didelį dėmesį skyrėme klasės susitarimų kūrimui ir jų laikymuisi. Klasės valandėlių metu mokiniai patys kūrė susitarimus, kad klasėje būtų drausmė ir pozityvi mokymosi aplinka. Mokiniai išsirinko po kelis susitarimus, kurių jiems sunkiau laikytis. Po mėnesio šie susitarimai buvo aptarti, vaikai išsakė savo įžvalgas kaip sekėsi jų laikytis. Buvo tokių susitarimų, kurie nekėlė problemų, todėl priėjome išvados, kad reikia sumažinti jų kiekį ir pasilikti tik svarbiausius. Kiekvieną savaitę skyrėme apie 10 – 15 min susitarimams aptarti. Nuotoliniu būdu kai kurių susitarimų buvo lengviau laikytis. Sunkiau kai kurie mokiniai laikėsi 4-jo susitarimo “Darbus atlikti ir pateikti laiku”. Labai sunku mokytojams sukontroliuoti ar mokiniai laikėsi 3-jo susitarimo - “Nežaisti žaidimų pamokų metu”. Nors aptariant, nei vienas neprisipažino, kad užsiima pašaliniais darbais pamokų metu. Todėl šis susitarimas lieka mokinių sąžinei. Mūsų susitarimai buvo išdiskutuoti ir aktualūs būtent mūsų klasei.  

                      Siekiant pagerinti mokinių matematikos pasiekimus ir atsižvelgiant į tai, kad klasės mokinių gebėjimai labai skirtingi, buvo sudarytos  dvi laikinos mokymo grupes pagal mokinių mokymosi pasiekimus. Pamokose didelis dėmesys buvo skiriamas užduočių diferencijavimui ir individualizavimui. Buvo pateikiamos pritaikytos užduotys specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Mokiniams buvo pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys. Kaupiamasis vertinimas naudojamas namų darbų, darbo klasėje, teorinės medžiagos atsiskaitymui. Jis aiškus ir suprantamas mokiniams. Mokymo procese buvo naudojamos IT programos: matmintinis, Liveworksheets, vaizdopamokos.lt, teams apklausos. Ateityje planuojame dar praplėsti IT programų naudojimą mokymo (-si) procese. 

Mokinių motyvacijos stiprinimui, buvo siekiame sistemingai vertinti mokinių žinias ir pasiekimus (per pusmetį ne mažiau 10 pažymių), teikti grįžtamąjį ryšį, rašant pagyrimus ir pastabas (ne mažiau 2 įrašų per pusmetį mokiniui). 

Taip organizuojant ugdymo (-si) procesą, buvo pastebėtas pokytis, kad pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai: sumažėjo patenkinamu lygiu besimokančių mokinių skaičius nuo 31 proc. iki 23 proc., padidėjo aukštesniuoju lygiu besimokančių mokinių skaičius nuo 23 proc. iki 27 proc.  (lyginami 5 klasės metiniai ir 6 klasės I-ojo pusmečio įvertinimai).  

Pasibaigus projektui labai džiaugiamės, kad mokytojai mažiau skundžiasi drausmės problemomis klasėje. Didžioji dalis mokinių yra aktyvūs pamokų metu, nuotolinio mokymo metu visada laiku jungėsi į pamokas, laiku atlieka užduotis. Džiaugiamės klasės padalijimu į dvi grupes. Tai turėjo teigiamos įtakos drausmei pamokoje, mokinių pasiekimams. Pasirinkti metodai atitiko lūkesčius ir pasiteisino. 

Tai buvo akcentuojama pokalbiuose „Mokinys-tėvai-klasės auklėtojas“. Mokinių tėveliai labai teigiamai vertina klasės padalijimą į dvi matematikos grupes ir patys mato naudą, nes mokinių mokymosi rezultatai gerėja, auga mokinių pasitikėjimas savimi.

Projekto grupė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos