INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOJE( atnaujinta)

 • Paskelbė : Jurga Diksienė
 • Paskelbta: 2020-03-25
 • Kategorija: Svarbu!

               Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 ,,Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu pavirtinimo“, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija ir jos skyriai vykdys ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą nuotoliniu būdu.

                      Prašome savo vaikus aprūpinti priemonėmis, reikalingomis sėkmingam nuotoliniam mokymui(si): interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamu, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis arba mobiliuoju telefonu. Jeigu iškils problemų, informuokite klasių auklėtojus, administraciją arba IKT specialistus – kompiuterininką G. Sabaitį, informacinių technologijų mokytoją A. Každailį. Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje mokinius ir tėvus nuotoliniu būdu konsultuos informacinių technologijų mokytojas A.Vaitkevičius.

                      Klasių auklėtojai nuolat bendrauja su Jumis ir analizuoja situaciją, todėl su šeimomis, kurios visiškai neturi reikalingos nuotoliniams mokymui įrangos, gimnazijos atstovai susisieks individualiai ir pagal galimybes pagelbės.

                      Nuo 2020 m. kovo 30 d. pamokos, neformaliojo švietimo būreliai, konsultacijos vyks pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius.

Mokinių pareigos mokantis nuotoliniu būdu:

 • Pamokų pradžia – 8.00 val. Kiekvienas mokinys privalo šiuo laiku prisijungti prie nuotolinio ugdymo proceso. Kiekvienos pamokos trukmė 45 min.
 • Kiekvieną dieną prisijungti prie el. dienyno ir susipažinti su mokytojų pateiktomis pamokos užduotimis.
 • Pamokos metu, naudodamasis mokytojo pateiktais pagalbos gavimo būdais, gali konsultuotis su mokytoju ar pranešti apie nesklandumus dirbant su mokymosi programomis ir kt.
 • Atlikti mokytojų paskirtas namų darbų užduotis iki nurodyto laiko. Jeigu reikia dalintis kompiuteriu ar telefonu su kitais vaikais, turi apie tai informuoti mokytoją ir konsultuotis kitu mokytojo siūlomu laiku ir būdu.
 • Užduotis atlieka atsakingai ir sąžiningai.
 • Be pateisinamos priežasties neprisijungęs prie nuotolinio ugdymo pamokos ir neatlikęs mokytojo paskirtų užduočių iki numatyto sutarto laiko laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Apie nedalyvavimą pamokoje darbo dienos pabaigoje mokytojas pažymi el. dienyne.
 • Sutartu būdu bendrauja su klasės auklėtoju bei švietimo pagalbos specialistais.

Tėvų pareigos ir veikla užtikrinanti mokinių sėkmingą ir kokybišką mokymąsi

 • Pagal galimybes pasirūpina techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(-si): kompiuteriu, telefonu, interneto ryšiu.
 • Apie turimas priemones informuoja klasės auklėtoją.
 • Užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo bei karantino/saviizoliacijos sąlygų.
 • Rūpinasi, kad vaikas pagal galimybes pamokų tvarkaraščio laiku susipažintų su elektroniniame dienyne pateikta pamokos medžiaga ir laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo pagalba.
 • Šeimoje esant keliems mokyklinio amžiaus vaikams, sprendžia, kaip bus naudojamasi turimomis techninėmis priemonėmis.
 • Nedelsdami praneša klasės auklėtojui apie vaiko susirgimo ir kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese.
 • Bendrauja su dalyko mokytojais, klasių auklėtojais naudodamasis dvm.lt ir elektroniniame dienyne pateikta kontaktine informacija.
 • Bendrauja su klasės auklėtoju sutarta forma.

                      Sekite gimnazijos puslapio dvm.lt, Daugų Vlado Mirono gimnazijos facebook paskyros naujienas bei informaciją elektroniniame dienyne, kur bus pateikiama aktuali informacija.

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

Daugų Vlado Mirono gimnazijos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos