ATNAUJINTA INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOJE

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2020-11-10
  • Kategorija: Pranešimai

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2. punktu „Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio  ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis apsaugos priemonėmis sąlygas“ ir Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2020 m. lapkričio 6 d. tarybos posėdžio protokolo Nr. 4 nutarimu, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje:

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. tęsiamas gimnazijoje ir skyriuose kasdieniu būdu;

5-8, I-IV gimnazijos ir skyriaus klasių mokiniams nuo 2020 lapkričio 9 dienos iki 2020 m. lapkričio 27 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

                      Prašome savo vaikus aprūpinti priemonėmis, reikalingomis sėkmingam nuotoliniam mokymui(si): interneto ryšiu, kompiuteriu (stacionariu, nešiojamu, planšetiniu) su vaizdo kamera ir ausinėmis arba mobiliuoju telefonu. Jeigu iškils problemų, informuokite klasių auklėtojus, administraciją arba IKT specialistus – kompiuterininką G. Sabaitį, informacinių technologijų mokytoją K. Paičienę. Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje mokinius ir tėvus nuotoliniu būdu konsultuos informacinių technologijų mokytoja K. Paičienė

                      Klasių auklėtojai nuolat bendrauja su Jumis ir analizuoja situaciją. Jeigu iškils problemų dėl Jūsų vaikams nuotoliniam mokymuisi reikalingos įrangos, informuokite klasių auklėtojus ir gimnazijos atstovai susisieks individualiai ir pagal galimybes pagelbės.

                      Pamokos, neformaliojo švietimo būreliai, konsultacijos vyks pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius.

Mokinių pareigos mokantis nuotoliniu būdu:

Pamokų pradžia – 8.00 val. Kiekvienas mokinys privalo šiuo laiku prisijungti prie nuotolinio ugdymo proceso. Kiekvienos pamokos trukmė 45 min.

Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00-8.45

2 pamoka 8.55-9.40

3 pamoka 9.50-10.35

4 pamoka 11.05- 11.50

5 pamoka 12.00 – 12.45

6 pamoka 12.55 – 13.40

7 pamoka 13.50 – 14.35

8 pamoka 14.45 – 15.30

Kiekvieną dieną prisijungti prie TEAMS platformos, el. dienyno  ir susipažinti su mokytojų pateiktomis pamokos užduotimis.

Pamokos metu, naudodamasis mokytojo pateiktais pagalbos gavimo būdais, gali konsultuotis su mokytoju ar pranešti apie nesklandumus dirbant su mokymosi programomis ir kt.

Atlikti mokytojų paskirtas namų darbų užduotis iki nurodyto laiko. Jeigu reikia dalintis kompiuteriu ar telefonu su kitais vaikais, turi apie tai informuoti mokytoją ir konsultuotis kitu mokytojo siūlomu laiku ir būdu.

Užduotis atlieka atsakingai ir sąžiningai.

Be pateisinamos priežasties neprisijungęs prie nuotolinio ugdymo pamokos ir neatlikęs mokytojo paskirtų užduočių iki numatyto arba sutarto laiko laikomas nedalyvavusiu pamokoje. Apie nedalyvavimą pamokoje darbo dienos pabaigoje mokytojas pažymi el. dienyne.

Sutartu būdu bendrauja su klasės auklėtoju bei švietimo pagalbos specialistais.

Tėvų pareigos užtikrinanti mokinių sėkmingą ir kokybišką mokymąsi

Pagal galimybes pasirūpina techninėmis priemonėmis vaiko nuotoliniam mokymui(-si): kompiuteriu, telefonu, interneto ryšiu.

Apie kylančias problemas dėl nuotolinio mokymosi priemonių informuoja klasės auklėtoją.

Užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo.

Rūpinasi, kad vaikas pagal galimybes pamokų tvarkaraščio laiku susipažintų su pateikta pamokos medžiaga ir laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo pagalba.

Šeimoje esant keliems mokyklinio amžiaus vaikams, sprendžia, kaip bus naudojamasi turimomis techninėmis priemonėmis.

Nedelsdami praneša klasės auklėtojui apie vaiko susirgimo ir kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese.

Bendrauja su dalyko mokytojais, klasių auklėtojais naudodamasis dvm.lt ir elektroniniame dienyne pateikta kontaktine informacija.

Bendrauja su klasės auklėtoju sutarta forma.

                      Sekite gimnazijos puslapio dvm.lt, Daugų Vlado Mirono gimnazijos facebook paskyros naujienas bei informaciją elektroniniame dienyne, kur bus pateikiama aktuali informacija.

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

Daugų Vlado Mirono gimnazijos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos