Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla

Nuo 2018-2019 m.m. gimnazija dalyvauja visos dienos ugdymo organizavimo modelių išbandyme.  Modelyje dalyvauja gimnazijos pradinių 1-4 klasių mokiniai.

Visos dienos mokykla (toliau – VDM) – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.

VDM uždaviniai:

 • užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus;
 • sudaryti sąlygas ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • mažinti socialinę atskirtį;
 • užtikrinti lygias galimybes tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius;
 • stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
 • skatinti mokyklos atvirumą ir socialinę partnerytę;
 • skatinti mokyklą ieškoti efektyvių ugdymo organizavimo būdų;
 • sudaryti galimybę šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

VDM vykdomos programos, teikiamos paslaugos ir veiklos organizuojamos ne tik gimnazijos patalpose, jos teritorijoje, bet ir kitose ugdymui, edukacijai, kultūrai, poilsiui, pramogoms vykdyti pritaikytose erdvėse – parkuose, muziejuose, bibliotekose, dienos centruose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, įmonėse ir kt.  

Gimnazija yra pasirinkusi I modelį, kuris:

apima pirmąją dienos dalį, kurioje įgyvendinamas formalus ugdymas. Antroji dienos dalis yra neprivaloma visiems mokiniams. Joje planuojamos neformaliojo švietimo veiklos, įgyvendinama projektinė veikla, teikiama švietimo pagalba, vykdoma mokinių priežiūra. Šis modelis labiausiai atpažįstamas mūsų mokykloms. Paprastai jis primena pailgintos dienos grupę, bet iš tiesų yra keletas esminių skirtumų:

Vienas iš jų – tai ugdymo erdvės. Pailgintos dienos grupių erdvė dažniausiai apima tik mokyklos arba aplink ją esančią erdvę. VDM turi panaudoti daugybę kitų erdvių, esančių ne mokykloje, – tai kultūros centrai, bibliotekos, daugiafunkciai centrai, kultūros erdvės ir kt.

Antras skirtumas – pailgintos dienos grupė iki šių metų buvo mokama paslauga, o VDM ugdymas turi būti nemokamas bent iki 16–17 val.

Trečiasis skirtumas – paslaugas teikti gali ne tik pedagogai, bet ir kiti paslaugų teikėjai.

Ir vienas svarbiausių skirtumų – veiklų tikslingumas. Pailgintos dienos grupė dažniausiai yra visiškai atskirta nuo formalaus ugdymo, o VDM derinamas formalus ir neformalus ugdymas.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/kuriame-visos-dienos-mokykla/

GRUPĖS AUKLĖTOJA VILIJA SAKALAUSKIENĖ MOB. TEL. 8-60029861

DARBO LAIKAS:

I – V  11.30 – 17.30 val.

DIENOTVARKĖ:

Nuo 11.30 iki 12.00,  1 kl. mokiniai (judrioji pertrauka).

Pirmadienis Nuo 12.00 iki 12.45, 2 kl. mokiniai - pagalbos valandėlė.

Antradienis nuo 12.00 iki 12.45  3kl. mokiniai – pagalbos valandėlė.

Trečiadienis nuo 12.00 iki 12.45 4 kl. ir 1kl. mokiniai (laisva pamoka).

Ketvirtadienis nuo 12.00 iki 12.45 1 kl. mokiniai (laisva pamoka).

Penktadienis nuo 12.00 iki 12.45 nekontaktinė valanda, pagalba mokytojams organizuojant renginius, vedant klasės valandėles.

Nuo 13.00-13.20 – pietūs.

13.20-13.50 – pamokų ruoša, kūrybinės dirbtuvės (klasėse) dalis mokinių (1-2kl.).

13.50-15.30 – neformalus ugdymas, švietimo pagalba atskiriems mokiniams. Dalis mokinių išeina į neformalaus ugdymo užsiėmimas.

14.50 išvažiuojančių mokinių išleidimas į mokyklinį autobusą.

15.30-17.00 – veikla pagal vaikų interesus (žaidimai, pokalbiai, filmai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, išvykos, ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, darbas laboratorijoje, projektai, renginiai ir t.t.), individualus darbas su jais bei švietimo pagalba atskiriems mokiniams;

17.00-17.30 – savitvarka, vaikų išleidimas į namus, individualūs pokalbiai su tėvais. darbas su jais bei švietimo pagalba atskiriems mokiniams;

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Atostogos už
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis