Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

OPKUS

 

PATVIRTINTA
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono
gimnazijos direktoriaus 2017 m.  rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V- 76

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

2017 - 2018 MOKSLO METAMS

Gimnazijos aprašymas

Daugų Vlado Mirono gimnazija yra Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinės veiklos sritys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, bei kita švietimui būdingų paslaugų veikla. Paskirtis - bendrojo lavinimo mokykla. Mokymo forma - dieninė. Steigėjas - Alytaus rajono savivaldybės taryba. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. prie Daugų Vlado Mirono gimnazijos yra prijungti skyriai: Daugų ir Venciūnų ikimokyklinio ugdymo, Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis, bei Alovės pagrindinio ugdymo skyriai. Gimnazijoje dirba vaiko gerovės specialistai: logopedė, socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, bendradarbiaujama su Daugų seniūnija, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis ir institucijomis.  2017 m. sausio mėn. gimnazijoje be skyrių mokėsi 268 mokiniai 15 mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 32 teikiama švietimo pagalba.  Paskutiniais mokslo metais mokinių skaičius nemažėjo.

Gimnazijos misija: teikiant kokybišką bendrąjį išsilavinimą, ugdyti kūrybišką, tolerantišką, atsakingą, žingeidžią asmenybę, gebančią gyventi ir veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Visi gimnazijos darbuotojai rūpinasi, kad visi mokiniai čia jaustųsi saugiai. Gimnazija yra atvira bendruomenei, nuolat besimokanti, atvira naujovėms. Nuo 2014 m. gimnazija yra sertifikuota Olweus mokykla.

Gimnazijoje organizuojami renginiai, akcijos, vykdomi projektai, kurių vienas iš tikslų yra skatinti mokinius tinkamai bendrauti, dirbti komandoje ir būti tolerantiškiems vienas kito atžvilgiu. Vykdyti įvairioms programoms, projektams gimnazijoje yra sudarytos geros sąlygos. Yra aktų, sporto salės, atnaujinamas sporto aikštynas, 2 kompiuterinės klasės, visur veikia internetinis ryšys, atnaujinamos IT ir kitos mokymosi  priemonės, visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. Gimnazija naudojasi elektroniniu dienynu, turi interneto svetainę, todėl yra galimybė aktualią informaciją greitai pateikti gimnazijos bendruomenei. Gimnazija yra Daugų miestelio centre, jos teritorija neaptverta, tačiau stebima vaizdo kameromis. Kiekvienais metais gimnazija dalyvauja akcijoje „Savaitė be patyčių", gauna padėkas. Gimnazijoje yra sudarytas ir direktoriaus patvirtintas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Kaip ir visoje šalyje, daugėja vaikų, turinčių elgesio, socializacijos problemų.

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

Stiprybės

Silpnybės

 • Gimnazija atvira bendravimui ir bendradarbiavimui.
 • Gimnazijoje dirba patyrę ir kvalifikuoti mokytojai.
 • Gimnazija yra sertifikuota Olweus mokykla.
 • Daugumai tėvų patinka organizuojama veikla ir yra patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje gimnazijoje.
 • Dauguma mokinių gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi saugūs visoje gimnazijoje.
 • Nepakankamas tėvų įtraukimas į problemų sprendimą.
 • Ne visuose skyriuose buvo vykdoma patyčių prevencijos programa.
 • Dalis darbuotojų nenoriai pildo patyčių registracijos žurnalą, netinkamai sprendžia patyčių situacijas.
 • Nepakankami saugi gimnazijos teritorija. Ji neaptverta, darbuotojai neturi galimybių prisijungti prie vaizdo kamerų.

Galimybės

Grėsmės

 • Kurti geresnę pasitikėjimo atmosferą tarp mokinių ir mokytojų.
 • Turėti aiškius susitarimus.
 • Į patyčių prevencinę veiklą įtraukti ir programą vykdyti prijungtuose skyriuose.
 • Skatinti mokinių savivaldą, aktyvinti vykdomas veiklas.
 • Organizuoti tėvų pedagoginį psichologinį švietimą, siekiant pagerinti tėvų pagalbą vaikams.
 • Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai, kultūros stoka.
 • Didėjantis tėvų abejingumas vaikų elgesiui, pedagoginių žinių, pagalbos vaikui stoka.
 • Naujų neigiamų socialinių reiškinių, priklausomybių atsiradimas.
 • Nėra įstatymų, apibrėžiančių patyčias kaip nusikalstamą veiką.
 • Švietimo politikos nepastovumas.
 • Gimnazijos teritorijos nepakankamas saugumas.

Gimnazijos įsipareigojimai OPPP

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, ŠMM ministro rekomendacijomis dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mąstą gimnazijoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu,  Olweus programos standartu.

Tikslas:

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, gimnazijoje kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.

Uždaviniai:

 1. Numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti.
 2. Išiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, jų palitimą mokinių tarpe, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, diegti atsakomybę už savo veiksmus.
 3. Užtikrinti tinkamą klasių auklėtojų veiklą, numatytą OPKUS.
 4.  Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.
 5. Visam gimnazijos personalui taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras.
 6. Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, pastebėjus nukrypimus nuo programos ir atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus.
 7. Organizuoti patyčių prencijos veiklą prijungtuose pagrindinio ugdymo skyriuose.

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Dokumento Nr. ir jo pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

Numatyti organizacines veiklas patyčių mažinimui įgyvendinti.

1.

OPKUS plano rengimas, tvirtinimas

Rugsėjo mėn.

Direktoriaus įsakymas. Planas iki rugsėjo 10 d.

Vaiko gerovės komisija Direktorius

2.

Gimnazijos darbuotojų susirinkimai, skirti aptarti kokybės planą, tolimesnes veiklas

Rugpjūčio- rugsėjo mėn.

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo

audito ir darbuotojų atmintinė C4 po susitrinkimo

Direktorius

3.

Gimnazijos darbuotojų susirinkimai, skirti aptarti tyrimų rezultatus, MSG susirinkimus, vykdomas klasės valandėles, OPPP procedūras (dokumentą Nr. P1)

Sausio - vasario mėn.

4.

Budėjimo gimnazijoje grafiko sudarymas ir koregavimas

Rugsėjo ir sausio mėn.

Direktoriaus įsakymas, budėjimo tvarkaraštis direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5.

Darbuotojų paskirstymas į mokymosi ir supervizijų grupes (MSG) (išvykus arba atvykus naujiems darbuotojams)

Rugsėjo mėn.

Direktoriaus įsakymas

OPPKK, programos koordinatorius

6.

Apklausos rezultatų analizė su koordinacinio komiteto nariais ir MSG vadovais

 

Sausio mėn.

Susirinkimo protokolas

Direktorius, programos koordinatorius, OPKK nariai

7.

5 MSG susitikimai. Susitikimų temos numatomos atsižvelgiant į aktualijas gimnazijoje

Mokinių atostogų metu: rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros (birželio mėn.)

MSG protokolas R1 iš karto po susitikimo

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

MSG lyderiai

Direktorius

8.

Mokymai naujiems darbuotojams

Mokslo metų eigoje

Naujų darbuotojų mokymo kursų forma R3 iš karto, pasibaigus mokymams

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

Instruktorius

Direktorius

Išiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, jų paplitimą mokinių tarpe, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, diegti astakomybę už savo veiksmus

9.

Naujai atvykusių mokinių supažindinimas su Olweus patyčių prevencijos programos taisyklėmis

Rugsėjo mėn. arba mokslo metų eigoje atvykus naujam mokiniui

Klasės valandėlės forma R2 arba el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

10.

Individualūs pokalbiai su mokiniais, įtariamų ir faktinių patyčių atvejų aptarimas

Mokslo metų eigoje

Klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir birželio mėn.

Klasių auklėtojai

11.

2 mokinių tarybos susirinkimai per mokslo metus, skirti aptarti Olweus programos eigą, veiklą, mokinių iniciatyvas, tyrimo rezultatus ir kt.

Lapkričio ir balandžio mėn.

Mokinių tarybos susirinkimo forma R4 iš karto, pasibaigus susirinkimui

Mokytojas, koordinuojantis mokinių tarybos darbą

12.

Anketinė mokinių apklausa Olweus klausimynu

Lapkričio mėn.

Direktoriaus atmintinė C1 gavus anketinius rezultatus

Direktorius

13.

Nuoseklus ir pastovus mokinių skatinimas laikytis 4 patyčių prevencijos taisyklių

Mokslo metų eigoje

Klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir birželio mėn.

Klasių auklėtojai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai

14.

Renginiai skirti patyčių prevencijai:

Tolerancijos dienos minėjimas

 

Lapkričio mėn.

Apie įvykusius renginius skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje www.dvm.lt

Mokinių taryba,

klasių auklėtojai,

dramos būrelis ir jaunimo teatras, vaiko gerovės komisija

15.

Akcija „Savaitė be patyčių"

Kovo mėn.

16.

Kūrybinių darbų konkursai, skirti patyčių prevencijai

Paskelbus konkursą

Užtikrinti tinkamą klasių auklėtojų veiklą, numatytą OPKUS.

17.

Keturių patyčių prevencijos taisyklių aktyvus ir nuoseklus taikymas

Mokslo metų eigoje

Klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir iki  birželio mėn..

Klasių auklėtojai

18.

Priminimas ir naujai atvykusių mokinių supažindinimas su nuobaudų kopėtėlėmis

Rugsėjo mėn.

Klasės valandėlės forma R2 arba įrašas el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

19.

1-8 ir I-IIg Olweus klasių valandėlių vedimas

Du kartus per mėnesį

Klasės valandėlės forma R2 arba įrašas el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

20.

Klasės tėvų susirinkimai, kuriuose aptariama patyčių tema

 

Bent 1 kartą per mokslo metus

Klasės auklėtojo atmintinė C2

Klasių auklėtojai

21.

Klasių auklėtojų vedamų valandėlių pildomos dokumentacijos apžvalga

2 kartus per mokslo metus

Klasės auklėtojo atmintinė C2, klasės valandėlės forma R2 arba išrašas iš el. dienyno

Klasių auklėtojai

Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.

22.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie patyčių prevencijos veiklą, nuobaudų kopėtėles per klasės tėvų susirinkimus

I-ame mokslo metų pusmetyje pagal klasių auklėtojų darbo planus

Direktoriaus atmintinė C1 iki susitikimo,

klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir birželio mėn., susirinkimų protokolai

Direktorius

Klasių auklėtojai

23.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie apklausos rezultatus per klasės tėvų susirinkimus

II-ame mokslo metų pusmetyje pagal klasių auklėtojų darbo planus

24.

Kiti bendri klasės ir tėvų renginiai, susitikimai

Pagal klasių auklėtojų darbo planus

Klasių auklėtojų darbo planai

Klasių auklėtojai

25.

Šeimos dienos organizavimas gimnazijoje, susitikimai su administracija, specialistais

Gegužės mėn.

Direktoriaus įsakymas dėl renginio organizavimo

Direktorius, pavaduotoja ugdymui

26.

Informacijos apie patyčias ir jų prevenciją skelbimas gimnazijos televizoriuje, internetiniame puslapyje

Mokslo metų eigoje

 

OPPKK

Visam gimnazijos personalui taikyti prieš patyčias nukreiptas procedūras.

27.

MSG susitikimų metu aptarti pastebėtus patyčių atvejus

MSG susitikimų metu

MSG protokolas R1 iš karto po susitikimo

 

MSG vadovai

28.

Įtariamų arba faktinių patyčių atvejų sprendimo procedūros taikymas (P1)

Mokslo metų eigoje

Patyčių atvejų registracijos protokolai

Gimnazijos darbuotojai, įtardami arba pastebėję patyčias

29.

Skatinti darbuotojus patyčių atvejus žymėti patyčių registravimo žurnale.

Mokslo metų eigoje

Patyčių registracijos žurnalas

Gimnazijos darbuotojai, įtardami arba pastebėję patyčias

30.

Personalo supažindinimas su nuobaudų kopėtėlėmis arba jų priminimas

Rugsėjo mėn.

Darbuotojų susirinkimo atmintinė C4, po susirinkimo

Direktorius

Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, pastebėjus nukrypimus nuo programos ir atsižvelgiant į instruktorės pastabas, pasiūlymus

31.

Paprastų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

Nukrypimų šalinimo forma A1 kai nustatomas paprastas nukrypimas

Gimnazijos darbuotojai pastebėję nukrypimą

32.

Rimtų/sistemingų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

Nukrypimų šalinimo forma A2 kai nustatomas nukrypimas

Direktorius

33.

Konsultacijos su programos instruktore

Mokslo metų eigoje

 

Programos koordinatorius

34.

OPPKK susitikimas su programos instruktore

Gruodžio mėn.

OPPKK protokolas

Programos koordinatorius

Organizuoti patyčių prencijos veiklą prijungtuose pagrindinio ugdymo skyriuose.

35.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdis dėl prevencinių programų aptarimo

Rugsėjo mėn.

Vaiko gerovės komisijos protokolas

VGK pirmininkė, skyrių vedėjai

36.

Konsultacijos su programos instruktore dėl programos vykdymo skyriuose

Spalio mėn.

 

Programos koordinatorius

37.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos sudarymas

Rugsėjo mėn.

VGK protokolas, direktoriaus įsakymas

VGK pirmininkė, direktorius

Planas parengtas 2017-2018 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje http://www.dvm.lt/lt/veikla/opkus/.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis